Laman Utama > Profil > Falsafah Pendidikan

 

 

 

 

 

 

free web counter

 


 

 

   

Falsafah Pendidikan

Falsafah Pendidikan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.


Falsafah Pendidikan MRSM (FPM)

"Pendidikan MARA adalah satu usaha yang berterusan berteraskan ilmu, teknologi dan nilai leusahawanan untuk membangunkan insan holistik dan seimbang"


Visi

Menjadi pusat kecemerlangan pendidikan yang innovatif dan bertarif dunia.


Misi

Menyediakan pelajar Bumiputera yang berpotensi tinggi dalam bidang Sains dan Teknologi.


Nilai Teras

                                                                                              S              -            Saintifik
                                                                                              I               -            Independen
                                                                                              K             -            Kreatif
                                                                                              A              -           Amanah
                                                                                              P               -           Patriotik